[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Valoraci\u00f3 i taxaci\u00f3 d'immobles <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<p>Els professionals de Anase estan capacitats per a la realitzaci&oacute; de taxacions, valoracions i peritatges de qualsevol immoble i drets que puguin recaure sobre els mateixos, i per a tot tipus de finalitats.<br \/><br \/><strong>Valoracions contradict&ograve;ries a l'efecte d'expropiacions.<\/strong><\/p>\r\n<p>Realitzaci&oacute; de valoracions a efectes de fixar preu sobre el b&eacute; subjecte a expropiaci&oacute; per part de l'administraci&oacute; p&uacute;blica.<\/p>\r\n<p><strong>Peritatges judicials i de part<\/strong>.<\/p>\r\n<p>Especialistes en patologia i defectes en construcci&oacute;. Es realitzen informes t&egrave;cnics aptes per a litigis judicials derivats de defectes en l'execuci&oacute; i adopci&oacute; de materials en la construcci&oacute; d'immobles. Els informes s'estructuren indicant lesions, causa de les mateixes (etiologia) i proposta de soluci&oacute; per a la seva esmena. Tamb&eacute; es realitzen informes t&egrave;cnics per litigis econ&ograve;mics derivats de l'execuci&oacute; de la construcci&oacute;, aix&iacute; com de valoraci&oacute; contradict&ograve;ria de drets.<br \/><br \/><strong>Peritacions d'assegurances.<\/strong><\/p>\r\n<p>Informes t&egrave;cnics de quantificaci&oacute; de danys en immobles subjectes a p&ograve;lissa d'asseguran&ccedil;a. Disposem d'experi&egrave;ncia com a perits de el Consorci de Compensaci&oacute; d'Assegurances estatal.<br \/><br \/><strong>El nostre informes tenen validesa per:<\/strong><\/p>\r\n<ul>\r\n<li>Garantia hipotec&agrave;ria (consultar).<\/li>\r\n<li>Dissoluci&oacute; de societats conjugals, separaci&oacute; i divorci.<\/li>\r\n<li>Subhastes Expropiacions Assegurances Repartiment o adjudicaci&oacute; hereditari, judici testamentari, llegats.<\/li>\r\n<li>Fiances i avals amb garanties d'immobles.<\/li>\r\n<li>En procediments d'embargaments o fallides.<\/li>\r\n<li>Fixaci&oacute; de preu per subhasta p&uacute;blica.<\/li>\r\n<li>Valoracions d'actiu fixos per a Empreses.<\/li>\r\n<li>Daci&oacute; i cessi&oacute; d'Immobles en pagament de deutes.<\/li>\r\n<li>Execuci&oacute; For&ccedil;osa d'obligacions amb immobles.<\/li>\r\n<li>Qualsevol assumpte per al qual sigui &uacute;til la taxaci&oacute;.<\/li>\r\n<li>Qualsevol assumpte judicial, en qu&egrave; el jutge determini la intervenci&oacute; d'un perit immobiliari d'immobles.<\/li>\r\n<li>Qualsevol actuaci&oacute; per a la Hisenda P&uacute;blica per fixar el valor dels Immobles en les bases imposables dels impostos.<\/li>\r\n<li>Qualsevol altra valoraci&oacute; a efectes urban&iacute;stics i plans d'urbanisme o pol&iacute;tica territorial i d'habitatge dels municipis o comunitats aut&ograve;nomes.<\/li>\r\n<li>Tamb&eacute; realitzem estudis de mercat immobiliari a fi de poder realitzar una inversi&oacute;, fixar els preus de venda de noves promocions, o de qualsevol tipus d'immobles.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>Quan per la seva finalitat, l'informe de valoraci&oacute; de l'immoble hagi d'anar acollit al que determina l'Ordre ECO \/ 805\/2003 de data 27 de mar&ccedil; sobre normes de valoraci&oacute; de b&eacute;ns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, com s&oacute;n la concessi&oacute; de finan&ccedil;ament amb garantia hipotec&agrave;ria o la valoraci&oacute; d'immobles que formen part de el patrimoni de Companyies d'Assegurances o Fons de Pensions, el client haur&agrave; d'aportar la documentaci&oacute; necess&agrave;ria per a la seva elaboraci&oacute;.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>SOL&middot;LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROM&Iacute;S EN <span style=\"text-decoration: underline; color: #0000ff;\">anase@anase.es<\/span>, O TRUCANT A L'TEL&Egrave;FON 933.216.509<\/strong><\/p>","limit":-1,"order":101}]

Valoració i taxació d'immobles

Els professionals de Anase estan capacitats per a la realització de taxacions, valoracions i peritatges de qualsevol immoble i drets que puguin recaure sobre els mateixos, i per a tot tipus de finalitats.

Valoracions contradictòries a l'efecte d'expropiacions.

Realització de valoracions a efectes de fixar preu sobre el bé subjecte a expropiació per part de l'administració pública.

Peritatges judicials i de part.

Especialistes en patologia i defectes en construcció. Es realitzen informes tècnics aptes per a litigis judicials derivats de defectes en l'execució i adopció de materials en la construcció d'immobles. Els informes s'estructuren indicant lesions, causa de les mateixes (etiologia) i proposta de solució per a la seva esmena. També es realitzen informes tècnics per litigis econòmics derivats de l'execució de la construcció, així com de valoració contradictòria de drets.

Peritacions d'assegurances.

Informes tècnics de quantificació de danys en immobles subjectes a pòlissa d'assegurança. Disposem d'experiència com a perits de el Consorci de Compensació d'Assegurances estatal.

El nostre informes tenen validesa per:

 • Garantia hipotecària (consultar).
 • Dissolució de societats conjugals, separació i divorci.
 • Subhastes Expropiacions Assegurances Repartiment o adjudicació hereditari, judici testamentari, llegats.
 • Fiances i avals amb garanties d'immobles.
 • En procediments d'embargaments o fallides.
 • Fixació de preu per subhasta pública.
 • Valoracions d'actiu fixos per a Empreses.
 • Dació i cessió d'Immobles en pagament de deutes.
 • Execució Forçosa d'obligacions amb immobles.
 • Qualsevol assumpte per al qual sigui útil la taxació.
 • Qualsevol assumpte judicial, en què el jutge determini la intervenció d'un perit immobiliari d'immobles.
 • Qualsevol actuació per a la Hisenda Pública per fixar el valor dels Immobles en les bases imposables dels impostos.
 • Qualsevol altra valoració a efectes urbanístics i plans d'urbanisme o política territorial i d'habitatge dels municipis o comunitats autònomes.
 • També realitzem estudis de mercat immobiliari a fi de poder realitzar una inversió, fixar els preus de venda de noves promocions, o de qualsevol tipus d'immobles.

Quan per la seva finalitat, l'informe de valoració de l'immoble hagi d'anar acollit al que determina l'Ordre ECO / 805/2003 de data 27 de març sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, com són la concessió de finançament amb garantia hipotecària o la valoració d'immobles que formen part de el patrimoni de Companyies d'Assegurances o Fons de Pensions, el client haurà d'aportar la documentació necessària per a la seva elaboració.


SOL·LICITI PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS EN anase@anase.es, O TRUCANT A L'TELÈFON 933.216.509


Cargando datos. Un momento, por favor...